ReadyPlanet.com
dot
dot
วิชาที่เปิดสอน
dot
bulletMusic for Children
bulletFlute
bulletViolin , Viola
bulletVoice
bulletPiano
bulletGuitar
bulletClarinet
bulletTrombone
bulletขลุ่ย Recorder
dot
News Letter

dot
dot
บทความ
dot
bulletดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก
bulletโลกดนตรีโลกเสรี


รวิษฏา  พันธุสุนทร


Music for Children

 

 รายละเอียดหลักสูตร MUSIQUE1 (ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก)

                การเรียนการสอนจะยึดลักษณะของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก โดยครูผู้เชี่ยวชาญจะคอยสังเกตและค้นหาลักษณะการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมการแก้ไขและปรับพฤติกรรมที่ดีแก่เด็ก การเรียนการสอนมิได้มุ่งเน้นให้เด็กเป็นนักดนตรีเทียบเท่าศิลปิน แต่เน้นพัฒนาการ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมและสติปัญญาที่ดีตามวัยที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและวิชาการแขนงอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
 

COURSE/ระยะเวลา                  
  อายุ
                    รายละเอียด
MUSIQUE 1 A, B
( A 3 เดือน , B 3 เดื่อน ) 
2.6 ปีขึ้นไป
ปลูกฝังทักษะการฟัง การแยกแยะเสียงเร็ว-ช้า ,ดัง-เบา
การเคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อใหญ่-เล็กตามจังหวะ
MUSIQUE 2 A, B
( A 3 เดิอน , B 3 เดิอน )
3 – 3.6 ปี
พื้นฐานการร้องเพลงให้มีจังหวะรู้คำหนัก-เบา และถูกระดับเสียง การใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การแยกแยะเสียงเร็ว-ช้า,ดัง-เบา  การฟัง เรียนรู้จังหวะหนัก การเคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อใหญ่-เล็กให้ตรงตามจังหวะและการแสดงออกท่าทาง
MUSIQUE 3 A, B
( A 3 เดือน , B 3 เดือน )
3.6 - 4 ปี
การร้องเพลงเด็กในPentatonic Scale การฟัง เน้นย้ำการใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวร่างกาย จังหวะหนักและ rhythm การแยกประสาทสัมผัส เรียนรู้โน้ตดนตรี ซอล มี ลา โด เร ทั้งระดับเสียง การอ่าน การฟัง การเขียน พร้อมการใช้Hand Signals

MUSIQUE 4 A, B
( A 3 เดือน , B 3 เดือน )
 
 4 – 4.6 ปี
       -     การเน้นย้ำทักษะต่างๆจาก course1.3 และการเรียนรู้     เครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลากชนิด พร้อมความคิดเรื่องเสียงกับสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์นิทานประกอบเครื่องดนตรีเพื่อเป็นพื้นฐานการแต่งเพลง
-     การเล่นเครื่องดนตรีxylophone และglockenspiel พร้อมการเล่นรวมวง
 
 
 
MUSIQUE 5
( 3 เดือน )
 
4.6 – 5 ปี
เน้นย้ำทักษะต่างๆจากcourse 1.1-1.4 การเรียนรู้โน้ต ฟา การฝึกการร้องประสานเสียงขั้นพื้นฐาน(Round) และการร้องโน้ตขั้นคู่3
MUSIQUE 6
( 3 เดือน )
5 – 7 ปี
เตรียมความพร้อมการเล่นเครื่องดนตรี การเป่าขลุ่ยRecorder และการหาทักษะการเรียนต่อเครื่องดนตรี
ที่เหมาะสมกับเด็ก

ระยะเวลา                 12 ครั้งต่อ 1 course
                                                     สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30-40 นาที (ยกเว้น  course 1.1 30 นาที)
จำนวนนักเรียน         5-12 คนต่อกลุ่ม
อัตราค่าเรียน            Musique 1- 6 อัตราค่าเรียน 5,000 บาท / course / คน                             
                               ราคานี้รวมอุปรณ์การเรียน ยกเว้น Musique 1.6 ไม่รวมค่าขลุ่ย Recorder
ติดต่อทดลองเรียน   ได้ที่ ครูนุ้ย (099-224 9515, 02 954-2994)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Maison De La Musique1.
เลขที่ 105/1 บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค B.309 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม.10900
099-2249515 , 084 1252514 , 02 9542994
krunuy@windowslive.com
Facebook Maisondelamusique1-บองมาร์เช่